DRACI.NET
 
Kategorie: PŮJČOVNA

VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY

Podrobný popis výpůjčních podmínek

Všeobecné podmínky

 • půjčované zboží je způsobilé výhradně pro použití, pro které je půjčovnou klientovi zapůjčeno a klient není oprávněn zapůjčené zboží užívat jiným způsobem.
 • klient zodpovídá za půjčené a převzaté zboží. V případě nevrácení převzatého zboží nebo jeho poškození uhradí klient nevrácené nebo poškozené věci půjčovně, viz. sankce. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení zboží, nedohodne-li se s půjčovnou jinak.
 • klient nezodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného zboží, které je způsobeno běžným provozem při správném a odpovědném užívání zboží.
 • klient si půjčuje veškeré zboží na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného zboží.

Nájemní podmínky

 • seznámit se s provozními podmínkami a návodem k použití pronajaté věci, před jejím prvním použitím
 • pronajatou věc užívat doporučeným způsobem a chránit ji před poškozením či ztrátou
 • provádět na vlastní náklady běžnou údržbu doporučenou výrobcem (čistění, mazání apod.)
 • nedat pronajatou věc do pronájmu a nenechat ji užívat, případně pronajímat, třetím osobám
 • uhradit opravu, pokud došlo k poškození nesprávným používáním pronajaté věci
 • neprovádět žádné technické či jiné úpravy
 • odcizení, ztrátu či úmyslné poškození náhlásit pronajímateli a příslušnému oddělení policie
 • vrátit a řádně předat kompletní pronajatou věc a její příslušenství do dohodnuté hodiny a dne vypůjčení, v bezvadném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení
 • umožnit pracovníkům firmy AIKON, s.r.o. na jejich požádání přístup k pronajaté věci za účelem provedení kontroly provozních podmínek

Sankce

 • v případě, že nájemce pronajatou věc nevrátí nebo zničí (tzn. není možno opravit), zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši plné pořizovací ceny + plný nájem za každý den prodlení
 • dojde-li k poškození pronajaté věci, zaplatí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši ceny opravy + 10% a plný nájem za každý den do té doby, než bude pronajatá věc opravena

Storno podmínky

 • půjčovna je oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit případnou zálohu.
 • při zrušení objednávky klientem více než 10 kalendářních dnů před počátkem doby zapůjčení se storno poplatky nehradí, v případě že byla složena záloha.
 • při zrušení objednávky klientem 10 a méně kalendářních dnů před počátkem doby zapůjčení, uhradí klient půjčovny 1/3 z celkové ceny objednávky a to do 10ti dnů od zrušení objednávky. Na tuto částku je půjčovna oprávněna započíst klientem zaplacenou zálohovou fakturu.
 • pokud klient odebere objednané zboží v pozdějším termínu, než objednal, nebo pokud ho vrátí dříve, má nárok na vrácení pouze 1/3 nevyčerpané částky, která se vrací i v případě odebrání menšího počtu kusů než bylo objednáno.

Všeobecné a storno podmínky se mohou upravit dle vzájemné domluvy.

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že je seznámen se všemi podmínkami nájemní smlouvy i s případnými postihy vyplývajícími z porušení nájemních podmínek a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Dále potvrzuje, že byla za jeho přítomnosti provedena prohlídka a kontrola věci s vyhovujícím výsledkem.

Pro zapůjčení vybraného zboží je nutné:

 • prokázat se dvěma průkazy:
  • občanský průkaz (lze nahradit pasem)
  • druhý průkaz, kde je foto osoby, jméno a příjmení a datum narození, nejlépe rodné číslo (např.: řidičský průkaz, zaměstnanecký průkaz, průkaz ČD, průkaz DP Brno na dobu 3,6,12 měs. apod.)
 • pokud je v ceníků půjčovného uvedeno, složit vratnou zálohu/kauci na vybrané zboží

V případě, že nájemce nemá požadované doklady nebo je cizí státní příslušník, budeme požadovat zálohu ve výši dvojnásobku kauce.

 

Ceník ...

 

flexifoil - kiteboarding

Doporučte: icon email Pošli článek Linkuj Jaggni to ! Přidej na topčlánky.cz Pridat.eu pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk
Uložte si: Clip to Evernote